Άρθρα

GD ASSET - Άρθρο

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Η απόφαση για τον καθορισμό των δαπανών για παροχή κινήτρων πραγματοποίησης συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών

Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για παροχή κινήτρων – Οι δαπάνες της Ομάδας 6 (Υγεία) που υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους – Αφαίρεση ποσού ίσο με το 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών για ορισμένες δαπάνες των Ομάδων 4 (Στέγαση), 5 (Υπηρεσίες), 7 (Μεταφορές), 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), 10 (Εκπαίδευση), 12 (Υπηρεσίες)

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση 35565 ΕΞ 16-3-2022 του Υπ. Οικονομικών ορίζονται τα ακόλουθα:

(άρθρο 1)

Οι υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6 (Υγεία) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι οποίες σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών της περ. β) της παρ. 6. του ίδιου άρθρου και νόμου, είναι οι ακόλουθες:

COICOP5 ταξινόμηση      Είδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ

0621      ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0622      ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

06239    ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που φέρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes MCC):

Κατηγορία Εμπόρου       Περιγραφή δραστηριότητας

8011      Ιατροί

8021      Οδοντίατροι, Ορθοδοντικοί

8031      Οστεοπαθητικοί

8041      Χειροπράκτες

8041      Οφθαλμίατροι

8049      Χειροποδιστές, Ποδολόγοι

8099      Ιατρικές Υπηρεσίες

Κατά τα λοιπά για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ισχύουν τα οριζόμενα στην Α.1163/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

(άρθρο 2)

Ως δαπάνες λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για τις οποίες, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ορίζονται οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες υποομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

COICOP5 ταξινόμηση      Είδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ

0432      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

05621    ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

05622    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

0562      ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

07322    ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ

0935      ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

09412    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

09425    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1211      ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

12401    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

COICOP5 ταξινόμηση      Είδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ

12402    ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

12403    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

12702    ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εξαιρούνται οι λογιστικές υπηρεσίες)

12703    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ

Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα. Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες) που φέρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes MCC):

Κατηγορία Εμπόρου Περιγραφή δραστηριότητας

0742      Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

1711      Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης

1731      Εργασίες ηλεκτρολόγου

1740      Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ.

1750      Εργασίες ξυλουργού

1761      Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ.

1771      Εργασίες σκυροδέματος

4121      Υπηρεσίες ταξί

7230      Κουρεία, κομμωτήρια και καταστήματα ομορφιάς

7261      Υπηρεσίες κηδειών

7297      Υπηρεσίες μασάζ

7298      Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας

7349      Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες

7395      Ανάπτυξη φωτογραφιών

7911      Σχολές χορού

7997      Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου με συνδρομή

7999      Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου

8050      Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)

8111      Νομικές υπηρεσίες

8351      Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη και για την εφαρμογή της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει τύχει εφαρμογής, μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013.

(άρθρο 3)

Για την εφαρμογή της απόφασης η Α.Α.Δ.Ε. ζητά και λαμβάνει στοιχεία για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανά φορολογούμενο και ανά κατηγορία δαπάνης με βάση τον Κωδικό Κατηγορίας Εμπόρου (MerchantCategoryCodes MCC) και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχείο αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Τα ποσά των δαπανών των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, για τις οποίες παρέχονται κίνητρα για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, προσυμπληρώνονται με δυνατότητα μεταβολής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με βάση τα δεδομένα που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.

(άρθρο 4)

Η απόφαση εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους στα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025.

Πηγή Εικόνας & Άρθρου: https://www.taxheaven.gr/news/58761/hlektronikes-apodeixeis-h-apofash-gia-ton-kaoorismo-twn-dapanwn-gia-paroxh-kinhtrwn-pragmatopoihshs-synallagwn-me-hlektronika-mesa-plhrwmwn

GD ASSET - Λογότυπο Λευκό

Επικοινωνία

Ώρες Λειτουργίας

GD ASSET- Φορολογικές - Λογιστικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες © 2022