Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας εφαρμόζονται σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς και τις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.
Συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

GD ASSET - Χρηματοοικονομικά

Χρηματοοικονομικά

GD ASSET - Συμβουλευτικές

Συμβουλευτικές

GD ASSET - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας - Εργατικά

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας - Εργατικά

GD ASSET - Λογιστικές - Φοροτεχικές Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Λογιστικές - φοροτεχνικές υπηρεσίες προς ιδιώτες

GD ASSET - Προγράμματα

Προγράμματα

GD ASSET - Ρύθμιση Οφειλών

Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών - Νέος Πτωχευτικός Κώδικας

GD ASSET - Λογότυπο Λευκό

Επικοινωνία

Ώρες Λειτουργίας

GD ASSET- Φορολογικές - Λογιστικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες © 2023